Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Användningsområde:

 

1.1

Nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller säljarens leverans av varor och tjänster förutsatt att de inte är undantagna genom skriftligt avtal.

 

1.2

I övrigt gäller köplagen och allmänna regler enligt dansk lag.

 

1.3

Köparens ev. köpevillkor gäller förutsatt att de uttryckligen har godkänts genom ett skriftligt avtal mellan parterna.

 

Villkor:

2.1

Om inte annat har avtalats ska betalning ske 8 dagar efter fakturadatum.

2.2

Vid betalning efter förfallodatum tas dröjsmålsränta om 1,5 % ut per påbörjad månad. Räntorna läggs till månadsvis, vilket innebär att säljaren är berättigad till att beräkna kumulerad ränta.

 

2.3

2.1 och 2.2 gäller endast för företagskunder som betalar mot faktura.

För privatkunder eller företagskunder som inte köper på ett företagskonto, måste betalning göras innan några varor skickas från säljaren.

 

Återtagandeförbehåll:

3.1

Varje försäljning sker med förbehåll för att säljaren äger de berörda varorna tills full betalning erlagts av köparen. Detta betyder att säljaren kan återta den sålda varan om betalning inte sker i tid och ev. kräva köparen på s.k. restkrav. Sådant restkrav utgörs av skillnaden mellan det pris som säljaren kan uppnå vid ny försäljning av de returnerade varorna och skuldbeloppet i enlighet med det ingångna köpeavtalet (med tillägg av omkostnader i samband med returer samt täckningsförsäljning).

 

3.2

Säljaren är inte förpliktad att låta värdera varan i förhand för sådan täckningsförsäljning, men kommer naturligtvis att sträva efter att uppnå bästa möjliga pris. Om den returnerade varan inte kan säljas inom en rimlig tidsperiod är säljaren berättigad till att bortskaffa varan och väcka talan mot köparen.

 

3.3

Säljarens ersättningskrav enligt dansk lagstiftnings allmänna regler kvarstår oavsett innehållet i det avtalade återtagandeförbehållet.

 

3.4

När säljaren gör gällande ett återtagandeförbehåll är säljaren berättigad till att omedelbart återkräva den sålda varan från köparen.

3.5

Säljaren behöver inte söka fogderättens (lägsta rättsinstans i exekutions- och utmätningsmål) bistånd vid en sådan returleverans, eftersom parterna vid köpets ingång har enats om säljarens rätt till återleverans om köparen inte erlägger köpesumman i rätt tid. Säljarens eventuella försök att förmå köparen att uppfylla sina betalningsförpliktelser medför inte att säljaren förlorar sin rätt till att tillämpa återtagandeförbehåll.

 

3.6

Vid försäljning till privatperson förutsätts att köpesumman erlagts senast vid varans övergång till köparen.

 

3.7

I speciella fall kan säljaren besluta skriftligen att tillåta att en privat köpare att få ett kortare anstånd med betalningen. I sådana fall förbehåller sig säljaren äganderätten till den sålda varan tills hela köpesumman är betald (jfr. punkt 3.1).

 

3.8

Särskilt avtal om betalningsuppskov kan i konsumentköp bara träffas för köp över 2 000 DKK och endast när köparen omedelbart erlägger minst 20 % av köpesumman.

 

Försenad leverans:

4.1

Säljaren är inte ansvarig för försenade leveranser, om förseningen beror på force majeure eller övriga omständigheter som ligger utom säljarens kontroll, däribland import- och/eller exportförbud samt alla former av arbetskonflikter.

 

4.2

Om felfri eller punktlig leverans tillfälligt förhindras till följd av ovannämnda omständigheter, ska leveranstiden skjutas upp under en period som motsvarar hindrets varaktighet. Leveranser som omfattas av sådan uppskjuten leveranstid anses i varje hänseende som punktlig.

 

4.3

Vid förseningar som uppstår till följd av de under punkt 4.1. nämnda omständigheterna är bägge parter berättigade, efter skriftligt meddelande till den andra parten, att häva avtalet när förseningen har överskridit 3 månader.

 

 

Brister:

5.1

I händelse av att det inom 12 månader efter leverans konstateras ursprungsfel hos den levererade varan, ansvarar säljaren för att genomföra omleverans, efterleverans eller reparation av varan. Säljaren kan kräva att utföra reparation istället för omleverans eller efterleverans, såvida detta kan ske utan väsentliga nackdelar för köparen.

 

5.1.1

Garanti 12 månader gäller ej för produkter tillverkade för privata hushåll som används industriellt. Är dock produkten ur funktion vid första användningen ansvarar säljaren för att genomföra omleverans, efterleverans, reparation eller kreditering av varan. Det är upp till säljaren att besluta om åtgärd, beslut ska ske utan väsentlig nackdel och i samråd med köparen

 

5.2

Köparen kan varken häva köpet helt eller delvis eller kräva förhållandesmässigt avslag eller ersättning, såvida inte säljaren har uppvisat grov oaktsamhet eller avsikt.

 

Produktansvar:

6.1

Säljaren ansvarar bara för produktskador i förhållande till köparen om det kan bevisas att skadan beror på fel eller försummelse som begåtts av säljaren.

 

6.2

Såvida det inte bevisas att säljaren har handlat oaktsamt eller uppsåtligt, ansvarar säljaren inte för följande skador på produkten.

  • Skador på fast egendom eller lösöre som uppstår medan den levererade varan är i köparens ägo.
  • Skador på produkter som har tillverkats av köparen.
  • Skador på produkter där produkter som framställts av köparen och/eller tredjepart också ingår.

 

6.3

I den utsträckning som säljaren kan vara ansvarig för produktansvar gentemot tredje part, är köparen förpliktad att hålla säljaren skadeslös i samma omfattning som säljarens ansvar i enlighet med ovannämnda bestämmelser är begränsat i förhållande till köparen.

 

Ansvarsbegränsning och retur av elektroniskt avfall:

7.1

Säljaren är aldrig ansvarig för indirekta förluster, däribland driftsförlust, vinstförlust eller förlust på grund av köparens försummelse att uppfylla sina förpliktelser gentemot tredjepart, såvida inte säljaren har handlat oaktsamt eller uppsåtligt.

 

7.2

När det gäller elektrisk och elektronisk utrustning som säljs under detta avtal ansvarar köparen av den elektriska/elektroniska utrustningen för att returnera den elektriska och elektroniska utrustningen när den är uttjänt till säljarens adress. Säljaren står själv för att för egen räkning hantera avfallet i enlighet med § 9.j. i miljöskyddslagen.

I Sverige lämnas med fördel uttjänt elektriskt material direkt till den av kommunen avsedda återvinningsstationen av köparen.

 

Behörig domstol vid tvist

8.1

Alla tvister mellan säljare och köpare som rör detta avtals tillblivelse, förståelse eller genomförande ska avgöras vid Sø- och Handelsretten i Köpenhamn med sedvanlig besvärsväg.

 

Priser:

9.1

Alla priser på webbplatsen är exklusive och inklusive. moms. Vi reserverar oss för tryckfel och prisändringar. Om du har frågor om priser eller något annat, tveka inte att kontakta oss.

 

Kundregistrering och betalningsvillkor:

10.1

Alla företag med giltigt organisationsnummer kan registreras som köpande företagskundkund med konto. Med ett kundnummer blir det mycket lättare för det köpande företaget att hantera en order på vår webbplats eftersom all kundinformation lagras.

Med ett kundnummer du har 8 dagars kredit, men måste betala på förhand vid det första köpet, eller om det har gått ett år sedan det sista köpet gjordes på kontot.

För att kunna registreras som företagskund behöver vi företagsnamn, adress, postnummer, telefonnummer och en e-postadress samt ett organisationsnummer. Om det är en Enskild firma eller ett Handelsbolag måste vi också få ägarens adress och tidigare adresser under de senaste fem åren.

 

10.2

Privatkunder kan välja att betala på webben med, Mastercard, Eurocard, Maestro, American Express, JCB, samt Visa.

 

Klagomål:

11.1

Om försändelsen skadats under transporten anmäler du det direkt till transportören då du tar emot varan. Det krävs att man dokumentera skadan genom bilddokumentation och därefter genast kontaktar H.W. Larsen som arbetar ut en lösning för köparen.

 

11.2

Om leveransen misslyckas påtar sig säljaren ansvaret för returfrakten. Detsamma gäller om det finns andra omständigheter som i punkt 11.1.

 

Returer:

12.1

Köparen har 365 dagar på sig att byta eller returnera varor och få återbetalning om föremålet inte har använts och returneras i originalförpackningen. Faktura, beställningsbekräftelse, leveransmeddelande eller annan inköpsdokumentation med datum och ordernummer måste inkluderas i returen.

 

12.2

I förhållande till artikel 12.1 är det inte möjligt att returnera varor tillverkade / anpassade till kunden. Det finns inte heller någon returpolicy för av köparen beställda varor, dvs. objekt som inte finns i säljarens ordiarie sortiment - dessa objekt är markerade som ”Beställningsvara” på säljarens webb. Returrätt gäller även inte på reservdelar, graverade föremål, bandsågblad samt artiklar märkta med ”Utgår” på säljarens webb.

 

12.3

H W. Larsen tar inget ansvar för returnerade varor som går förlorade på vägen. Detta är kundens ansvar genom att tillhandahålla ett kvitto för leveransen så att eventuella förluster kan dokumenteras till fraktbolaget. Å andra sidan tar vi fullt ansvar för att varorna når kunderna så snabbt och säkert som möjligt när de skickas från oss.

 

Prisjustering:

13.1

Säljaren förbehåller sig rätten att göra löpande prisändringar. Nya priser träder i kraft med omedelbar verkan.

 

13,2

Om det uppstår system-, skriv- eller andra uppenbara prisfel på webbplatsen förbehåller sig säljaren rätten att avbryta köpet eller ta tillbaka objektet när som helst om kunden inte önskar att betala den efterdebiterade betalningen. Återtagande av objektet i sådana fall sker på säljarens bekostnad.

 

Rabatt:

14.1

Rabattkod eller rabattkupong kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

 

14.2

Säljaren förbehåller sig rätten att utesluta enskilda varor eller produktgrupper från rabatter och kampanjerbjudanden.

 

Reservation:

15.1

H W. Larsen tar förbehåller sig rätten för prisändringar, tryckfel och leverantörsfel.

 

Upphovsrätt:

16.1

© Bilder och text får inte användas utan överenskommelse med H.W. Larsen A/S