Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Användningsområde:

Nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller säljarens leverans av varor och tjänster förutsatt att de inte är undantagna genom skriftligt avtal.

I övrigt gäller köplagen och allmänna regler enligt dansk lag.

Köparens ev. köpvillkor gäller förutsatt att de uttryckligen har godkänts genom ett skriftligt avtal mellan parterna.

Villkor:

Om inte annat har avtalats ska betalning ske 20 dagar efter fakturadatum.

Vid betalning efter förfallodatum tas dröjsmålsränta om 1,5 % ut per påbörjad månad. Räntorna läggs till månadsvis, vilket innebär att säljaren är berättigad till att beräkna kumulerad ränta.

Återtagandeförbehåll:

Varje försäljning sker med förbehåll för att säljaren äger de berörda varorna tills full betalning erlagts av köparen. Detta betyder att säljaren kan återta den sålda varan om betalning inte sker i tid och ev. kräva köparen på s.k. restkrav. Sådant restkrav utgörs av skillnaden mellan det pris som säljaren kan uppnå vid fri försäljning av de returnerade varorna och skuldebeloppet i enlighet med det ingångna köpavtalet (med tillägg av omkostnader i samband med returer samt täckningsförsäljning).

Säljaren är inte förpliktad att låta värdera varan i förhand för sådan täckningsförsäljning, men kommer naturligtvis att sträva efter att uppnå bästa möjliga pris. Om den returnerade varan inte kan säljas inom en rimlig tidsperiod är säljaren berättigad till att bortskaffa varan och väcka talan mot köparen.

Säljarens ersättningskrav enligt dansk lagstiftnings allmänna regler kvarstår oavsett innehållet i det avtalade återtagandeförbehållet.

När säljaren gör gällande ett återtagandeförbehåll är säljaren berättigad till att omedelbart återkräva den sålda varan från köparen.

Säljaren behöver inte söka fogderättens (lägsta rättsinstans i exekutions- och utmätningsmål) bistånd vid en sådan returleverans, eftersom parterna vid köpets ingång har enats om säljarens rätt till återleverans om köparen inte erlägger köpesumman i rätt tid. Säljarens eventuella försök att förmå köparen att uppfylla sina betalningsförpliktelser medför inte att säljaren förlorar sin rätt till att tillämpa återtagandeförbehåll.

Vid försäljning till privatperson förutsätts att köpesumman erlagts senast vid varans övergång till köparen.

I speciella fall kan säljaren besluta skriftligen att tillåta att en privat köpare får ett kort anstånd med betalningen. I sådana fall förbehåller sig säljaren äganderätten till den sålda varan tills hela köpesumman är betald (jfr. punkt 3).

Särskilt avtal om betalningsuppskov kan i konsumentköp bara träffas för köp över 2 000 kr och endast när köparen omedelbart erlägger minst 20 % av köpesumman.

Försenad leverans:

Säljaren är inte ansvarig för försenade leveranser, såvida förseningen inte beror på force majeure eller övriga omständigheter som ligger utom säljarens kontroll, däribland import- och/eller exportförbud samt alla former av arbetskonflikter.

Om felfri eller punktlig leverans tillfälligt förhindras till följd av ovannämnda omständigheter, ska leveranstiden skjutas upp under en period som motsvarar hindrets varaktighet. Leveranser som omfattas av sådan uppskjuten leveranstid anses i varje hänseende som punktlig.

Vid förseningar som uppstår till följd av de under punkt 4.1. nämnda omständigheterna är bägge parter berättigade, efter skriftligt meddelande till den andra parten, att häva avtalet när förseningen har överskridit 3 månader.

Vid övriga förseningar kan köparen häva avtalet såvida säljaren inte har genomfört leveransen de senaste 30 dagarna efter att denne mottagit skriftligt krav härom från köparen.

Brister:

I händelse av att det inom 12 månader efter leverans konstateras ursprungsfel hos den levererade varan, ansvarar säljaren för att genomföra omleverans, efterleverans eller reparation av varan. Säljaren kan kräva att utföra reparation istället för omleverans eller efterleverans, såvida detta kan ske utan väsentliga nackdelar för köparen.

Köparen kan varken häva köpet helt eller delvis eller kräva förhållandesmässigt avslag eller ersättning, såvida inte säljaren har uppvisat grov oaktsamhet eller avsikt.

Produktansvar:

Säljaren ansvarar bara för produktskador i förhållande till köparen om det kan bevisas att skadan beror på fel eller försummelse som begåtts av säljaren.

Såvida det inte bevisas att säljaren har handlat oaktsamt eller uppsåtligt, ansvarar säljaren inte för följande skador på produkten.

•Skador på fast egendom eller lösöre som uppstår medan den levererade varan är i köparens ägo.

•Skador på produkter som har tillverkats av köparen.

Skador på produkter där produkter som framställts av köparen och/eller tredjepart också ingår.

I den omfattning som säljaren måste åläggas produktansvar för tredjepart, är köparen förpliktad att hålla säljaren skadeslös i samma omfattning som säljarens ansvar i enlighet med ovannämnda bestämmelser är begränsat i förhållande till köparen.

Ansvarsbegränsning och retur av elektroniskt avfall:

Säljaren är aldrig ansvarig för indirekta förluster, däribland driftsförlust, vinstförlust eller förlust på grund av köparens försummelse att uppfylla sina förpliktelser gentemot tredjepart, såvida inte säljaren har handlat oaktsamt eller uppsåtligt.

När det gäller elektrisk och elektronisk utrustning som säljs under detta avtal ansvarar köparen av den elektriska/elektroniska utrustningen för att returnera den elektriska och elektroniska utrustningen när den är uttjänt till säljarens adress. Säljaren står själv för att för egen räkning hantera avfallet i enlighet med § 9.j. i miljöskyddslagen.

Behörig domstol vid tvist

Alla tvister mellan säljare och köpare som rör detta avtals tillblivelse, förståelse eller genomförelse ska efter säljarens val avgöras vid Sø- och Handelsretten i Köpenhamn eller på köparens allmänna jurisdiktionsort. I bägge fallen med sedvanlig besvärsväg.Vi använder cookies till att förbättra din upplevelse på vår webbplats. När du handlar på webbshoppen accepterar du även användningen av cookies. Läs mer här